Referát územného plánovania a stavebného poriadku

1_Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

2_Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

3_Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia spojeného s umiestnením stavby

4_Žiadosť o stavebné povolenie

5_Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

6_Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

7_Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

8_Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

9_Žiadosť o dodatočné povolenie

10_Žiadosť o dodatočné povolenie + spojené s kolaudáciou

11_Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

12_Žiadosť o povolenie terénnych úprav

13_Ohlásenie drobnej stavby

14_Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

15_Žiadost_predlzenie_platnosti_stavebného povolenia

16_Prehlásenie_stavebného dozoru_k povoleniu, ohláseniu

17_Vyhlásenie stavebného dozoru ku kolaudácii

18_protokol-o-skuske-vodotesnosti-zumpy

19_Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby