Referát územného plánovania a stavebného poriadku

1_Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

2_Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia

3_Návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia spojeného s umiestnením stavby

4_Žiadosť o stavebné povolenie

5_Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

6_Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

7_Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

8_Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

9_Žiadosť o dodatočné povolenie

10_Žiadosť o dodatočné povolenie + spojené s kolaudáciou

11_Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

12_Žiadosť o povolenie terénnych úprav

13_Ohlásenie drobnej stavby

14_Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

15_Žiadost_predlzenie_platnosti_stavebného povolenia

16_Prehlásenie_stavebného dozoru_k povoleniu, ohláseniu

17_Vyhlásenie stavebného dozoru ku kolaudácii

18_protokol-o-skuske-vodotesnosti-zumpy

19_Žiadosť o zmenu lehoty na dokončenie stavby

Referát životného prostredia

1_Oznámenie údajov o prevádzkovaní MZZ

2_Žiadosť o úpravu, údržbu - ošetrenie drevín

3_Žiadosť o vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov podľa § 17 ods. 1 písm. f

4_Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zastavanom území obce

5_Žiadosť o vydanie súhlasu o povolení MZZ podľa § 17 ods. 1 písm. a

6_Žiadosť o vydanie súhlasu o povolení MZZ podľa § 17 ods. 1 písm. c

7_Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpy, studne