Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu Betliar
Spoločný obecný úrad bol vytvorený na základe zmluvy od 1.6.2020, na zabezpečenie výkonu prenesených kompetencií štátnej správy.
Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a majetkovoprávnych vzťahoch týkajúcich sa Spoločného obecného úradu je starostka obce Betliar - Ing. Helena Kúkelová.
Sídlo spoločného úradu je na Obecnom úrade v Betliari, s kanceláriou v Kultúrnom dome.

Portál je zriadený za účelom zjednotenia informácií obciam v našej pôsobnosti.
Poskytneme Vám potrebné, legislatívne ošetrené informácie o územnom i stavebnom konaní, ale tiež informácie o ďalších službách v našej kompetencii.
Na stránkach portálu si tiež môžete prevziať všetky potrebné tlačivá.
1)   na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (všeobecný stavebný úrad 1. stupňa)
2)  špeciálny stavebný úrad
a) pre miestne komunikácie a účelové komunikácie
b) pre ochranu vôd
3)  štátnej správy v ochrane životného prostredia
a) ochrana prírody a krajiny (vydáva súhlasy na výruby drevín) v zmysle zákona č. 543/01 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) ochrana ovzdušia (vydáva súhlasy na malé zdroje znečistenia)
c) ochrana vôd v zmysle zákona č.135/74 Zb. v znení neskorších predpisov
d)  odpadové hospodárstvo
4) doprava a miestne komunikácie v zmysle zákona č. 135/61 Zb.
v znení neskorších predpisov
Spoločný obecný úrad Betliar so sídlom v Betliari zabezpečuje výkon úloh za obce, v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy
Zoznam obcí patriacich do Spoločného obecného úradu:
 • Obec Betliar
 • Obec Jablonov nad Turňou
 • Obec Kováčová
 • Obec Silická Jablonica
 • Obec Hrušov
 • Obec Pača
 • Obec Drnava
 • Obec Lúčka
 • Obec Jovice

 • Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

 • Obec Lipovník

Webová stránka je v štádiu tvorby - informácie a dokumenty sa priebežne dopĺňajú